Start Oferta Inspekcje Kontrole nawozów

Kontrole nawozów Rozporządzenie (UE) 2019/1009 – Moduł A1

Nowe rozporządzenie nawozowe (obowiązujące od 16.07.2022 r.) wprowadza znaczące zmiany dla producentów nawozów, dystrybutorów oraz rolników. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. na rynek UE wprowadzać można jedynie produkty nawozowe oznaczone znakiem CE. Aby móc oznakować nawóz, należy spełnić określone wymagania rozporządzenia w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa tego produktu.

W INT przeprowadzamy ocenę zgodności produktów nawozowych opisaną w module A1. Moduł ten wymaga wewnętrznej kontroli produkcji oraz testowania produktów pod nadzorem jednostki notyfikowanej.

Badania przeprowadzane zgodnie z Modułem A1:

• badania retencji oleju,
• badania odporności na detonację.

Produkty nawozowe podlegające pod Moduł A1:

  • produkty nawozowe o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu określone w PFC 1 (C) (I) (a) (i-ii) (A),
  • mieszanki produktów nawozowych określone w PFC 7, zawierające 28 % masowych azotu (N) lub więcej z produktu nawozowego, jak określono w PFC 1 (C) (I) (a) (i-ii) (A).

Do pobrania

Wymagania Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Przed wprowadzeniem na rynek UE produktu nawozowego, producent przeprowadza procedurę oceny zgodności według jednego z modułów: A, A1, B, C lub D1. Wybór modułu jest zależny od kategorii produktu (PFC), dla których określono szczegółowe wymagania, w zależności od zastosowania produktu oraz pełnionych przez niego funkcji. W niektórych modułach do przeprowadzenia procesu oceny zgodności niezbędny jest udział jednostki notyfikowanej.

Oznakowanie produktu nawozowego UE

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności wynikających z rozporządzenia, producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel może oznakować produkt nawozowy znakiem CE. W przypadkach, gdzie zastosowanie miał udział jednostki notyfikowanej, obok znaku CE zamieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, pod kierunkiem której miały miejsce te czynności.

Uwaga

Jesteśmy w trakcie procesu uzyskiwania uprawnień do działania w obszarze oceny produktów nawozowych. Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w kwestii uzyskania statusu jednostki notyfikowanej w tym zakresie. Osoby zaintersowane zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz kanale Facebook.

Dokumenty odniesienia:

Rozporządzenie (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Zapytaj o usługę

Aby zaczerpnąć szczegółowych informacji lub poznać naszą ofertę cenową zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania z Państwa strony.

Wyślij wiadomość
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com