Start Oferta Inspekcje Ocena zgodności nawozów

Ocena zgodności nawozów Rozporządzenie (UE) 2019/1009 – Moduł A1

Nowe rozporządzenie nawozowe (obowiązujące od 16.07.2022 r.) wprowadza znaczące zmiany dla producentów nawozów, dystrybutorów oraz rolników. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. na rynek UE wprowadzać można jedynie produkty nawozowe oznaczone znakiem CE. Aby móc oznakować nawóz, należy spełnić określone wymagania rozporządzenia w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa tego produktu.

W INT przeprowadzamy ocenę zgodności produktów nawozowych opisaną w module A1 rozporządzenia. Moduł ten wymaga wewnętrznej kontroli produkcji oraz testowania produktów pod nadzorem jednostki notyfikowanej.

Badania przeprowadzane zgodnie z Modułem A1:

• badania retencji oleju,
• badania odporności na detonację.

Produkty nawozowe podlegające pod Moduł A1:

  • produkty nawozowe o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu określone w PFC 1 (C) (I) (a) (i-ii) (A),
  • mieszanki produktów nawozowych określone w PFC 7, zawierające 28 % masowych azotu (N) lub więcej z produktu nawozowego, jak określono w PFC 1 (C) (I) (a) (i-ii) (A).

Do pobrania

Wymagania Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Przed wprowadzeniem na rynek UE produktu nawozowego, producent przeprowadza procedurę oceny zgodności według jednego z modułów: A, A1, B, C lub D1. Wybór modułu jest zależny od kategorii produktu (PFC), dla których określono szczegółowe wymagania, w zależności od zastosowania produktu oraz pełnionych przez niego funkcji. W niektórych modułach do przeprowadzenia procesu oceny zgodności niezbędny jest udział jednostki notyfikowanej.

Oznakowanie produktu nawozowego UE

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności wynikających z rozporządzenia, producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel może oznakować produkt nawozowy znakiem CE. W przypadkach, gdzie zastosowanie miał udział jednostki notyfikowanej, obok znaku CE zamieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, pod kierunkiem której miały miejsce te czynności. Dla przykładu INT posiada numer notyfikacji NB 2949.

Notyfikacja w obszarze nawozów

Posiadamy notyfikację w obszarze oceny zgodności produktów nawozowych w Module A1, uzyskaną na podstawie akredytacji, w oparciu o normę ISO/IEC 17020. Jesteśmy pierwszą w Polsce tego typu jednostką notyfikowaną. Oznacza to, że Klienci mogą liczyć na długofalową współpracę, ponieważ nasza akredytacja w tym obszarze nie jest ograniczona czasowo i odbywa się standardowym trybem czteroletnim. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji, właściwą jednostką do przeprowadzania ocen zgodności w Module A1 jest akredytowana jednostka inspekcyjna (działająca w oparciu o normę ISO/IEC 17020).

Zachęcamy do składania wniosków!

Dokumenty odniesienia:

Rozporządzenie (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Zapytaj o usługę

Aby zaczerpnąć szczegółowych informacji lub poznać naszą ofertę cenową zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania z Państwa strony.

Wyślij wiadomość
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com