Start Baza wiedzy Inspekcje Rodzaje inspekcji na placach zabaw

Rodzaje inspekcji na placach zabaw

Aby zapewnić właściwy stopień kontroli placów zabaw, a co za tym idzie ich bezpieczeństwo, należy dokonywać inspekcji stanu technicznego urządzeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7, a także przepisami prawa budowlanego.

Aby zapewnić właściwy stopień kontroli placów zabaw, a co za tym idzie ich bezpieczeństwo, należy dokonywać przeglądów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7 („Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji”), a także przepisami prawa budowlanego.

1. Oględziny codzienne (okresowe)

Kontrola ta polega na okresowym sprawdzaniu czystości placu (śmieci, szkło, strzykawki, itp.) oraz zużycia i popsucia urządzeń (np. brakujące lub połamane elementy). Częstotliwość oględzin okresowych powinna być uzależniona od stopnia użytkowania placu. Place intensywnie użytkowane mogą wymagać codziennych kontroli. Tego typu sprawdzenia może wykonywać administrator placu zabaw. 

2. Kontrola funkcjonalna

Powinna być przeprowadzana w odstępach od 1 miesiąca do 3 miesięcy, w zależności od stopnia użytkowania placu. Tą kontrolę również może przeprowadzić administrator placu zabaw, po podstawowym przeszkoleniu (patrz szkolenia INT). Sprawdza się przede wszystkim dokładniej stan urządzeń i fundamentów, prześwity dolne, zużycie, wytrzymałość konstrukcji, ostre krawędzie, itp.

3. Kontrola coroczna główna

Inspekcję coroczną najlepiej zlecać akredytowanej (w typie A) jednostce inspekcyjnej, ponieważ tego typu kontrola jest zdecydowanie bardziej zaawansowana i wymaga specjalistycznej wiedzy. Inspekcja ta służy przede wszystkim ocenie bezpieczeństwa urządzeń, ich stanu technicznego oraz stanu nawierzchni. INT posiada akredytację na przeprowadzanie inspekcji corocznych. Nasi inspektorzy oceniają ryzyko i opracowują sprawozdanie z inspekcji, które następnie posłuży Państwu do zapewnienia bezpieczeństwa na placu.

Inspekcje okresowe

4. Kontrola 5 letnia

Oprócz inspekcji wymaganych normą PN-EN 1176-7, place zabaw powinny podlegać również inspekcjom wynikającym z prawa budowlanego. Tego typu kontrola może zostać przeprowadzona jedynie przez wyspecjalizowaną jednostkę. INT posiada akredytację na inspekcje na zgodność z wymaganiami prawa budowlanego.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com