Start Baza wiedzy Kontrole Rodzaje kontroli placów zabaw

Rodzaje kontroli placów zabaw

Przepisy prawa oraz normy regulują wymagania w zakresie kontroli placów zabaw i innych obiektów małej architektury. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu te wymagania, a także rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane, aby mogli Państwo zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa tych obiektów.

Odpowiedzialność za obiekt małej architektury

Kto odpowiada za plac zabaw?

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowalne, właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Zarządcą może być właściciel, osoba mianowana przez właściciela, zarządca nieruchomości, szkoła, gmina, itd. Zgodnie z ww. ustawą to na zarządcach spoczywa obowiązek utrzymywania obiektów małej architektury w odpowiednim stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem przeglądów, niezbędnych napraw czy remontów.

Niewywiązanie się z obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, stanowi naruszenie przepisów prawa. Warto mieć to na uwadze i regularnie planować kontrole stanu technicznego placów zabaw, czy innych obiektów małej architektury.

 

Odpowiedzialność na bezpieczeństwo osób użytkujących place zabaw, siłownie plenerowe i podobne obiekty spoczywa na właścicielu tego obiektu.

Kontrole placów zabaw - cel

Wyniki przeglądu placu zabaw mówią nam o jego stanie technicznym (kondycji) lub też zgodności z wymaganiami norm. Osoba przeprowadzająca kontrolę odnotowuje wszelkie nieprawidłowości, co stanowi podstawę do koniecznych napraw, konserwacji czy przebudowy.

Regularne przeprowadzanie wymaganych kontroli jest jednym z podstawowych elementów dbania o bezpieczeństwo obiektów małej architektury. Wszystkie te działania pozwalają spełnić wymagania przepisów prawa o zapewnieniu przydatności obiektu do użytku.

Rodzaje kontroli placów zabaw

Inspekcja projektu

Przed przystąpieniem do budowy obiektu małej architektury, warto zainwestować w ocenę jego projektu. Projekt placu zabaw powinien być przygotowany z uwzględnieniem następujących wymagań przepisów prawa i norm:

  • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, z późn. zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.),
  • Normami z grupy PN-EN 1176, dotyczącymi wyposażenia na place zabaw.

 

Inspekcja projektu obiektu małej architektury jest kontrolą niewymaganą przepisami norm czy prawa, jednak ma duże znaczenie z punktu widzenia dalszych prac. Niezgodności na etapie projektu, mają swoje odzwierciedlenie w montażu urządzeń. 

Podczas kontroli weryfikowane jest, np. zachowanie odpowiednych powierzchni zderzenia wokół poszczególnych urządzeń, czy usytuowanie całego obiektu względem ulic, budynków, torów kolejowych, itp. Niewłaściwie sporządzony projekt może w przyszłości skutkować poważnymi problemami, w przypadku, gdyby okazało się, że, np. w danym miejscu obiekt w ogóle nie powinien powstać.

Kontrola pomontażowa

Zakres kontroli pomontażowej

Kontrola pomontażowa jest jedną z najważniejszych kontroli placu zabaw. Wykonuje się ją na nowo wybudowanym obiekcie, który nie został jeszcze oddany do użytku lub obiekcie, na którym wprowadzono istotne modyfikacje w wyposażeniu lub nawierzchni. Kontrola pomontażowa ma na celu ustalenie poziomu bezpieczeństwa placu zabaw oraz wskazanie nieprawidłowości. Wszystko po to, aby móc wprowadzić potrzebne poprawki i umożliwić dzieciom bezpieczną zabawę. Na etapie kontroli pomontażowej zakładana jest zazwyczaj książka placu zabaw, będąca swojego rodzaju „dziennikiem”, do którego wpisywane są bieżące kontrole oraz stan obiektu.

Podczas kontroli pomontażowej inspektorzy weryfikują zgodność zamontowanych urządzeń z wymaganiami poszczególnych norm, sprawdzając m.in.: zakleszczenia różnych części ciała, wysokości swobodnego upadku, czy powierzchnie zderzenia. Kontrola pomontażowa powinna obejmować również badanie nawierzchni bezpiecznej (badanie HIC).

Kto przeprowadza kontrolę pomontażową?

Ze względu na fakt, że jest to najbardziej szczegółowa kontrola, obejmująca zgodność z normami odniesienia dla placów zabaw, a także wymagająca użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowo-badawczego, kontrolę tą należy zlecać wyłącznie wyspecjalizowanej jednostce inspekcyjnej. Norma PN-EN 1176-7 dodatkowo wymaga, aby osoba wykonująca taką inspekcję była osobą bezstronną/ niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w działania związane z powstaniem obiektu (montaż, naprawy, wydatki).

Aby mieć pewność co do spełnienia wymagań w tym zakresie, warto korzystać z usług jedynie akredytowanych jednostek inspekcyjnych, które oprócz potwierdzonych właściwych kompetencji personelu oraz posiadania specjalistycznego sprzętu, mają obowiązek działać bezstronnie i niezależnie od innych stron.

Wymaganiem normy PN-EN 1176-7 jest zlecenie wykonania kontroli pomontażowej osobom niezaangażowanym w prace montażowe, naprawcze oraz związane z zakupem wyposażenia.

Rutynowa kontrola wzrokowa

Zakres kontroli rutynowej

Kontrola ta polega na regularnym sprawdzaniu ogólnego stanu placu, np. czystości (śmieci, szkło, strzykawki, itp.) oraz zużycia czy niszczenia urządzeń (np. brakujące lub połamane elementy). Częstotliwość takich oględzin powinna być uzależniona od stopnia użytkowania placu zabaw. Place intensywnie użytkowane mogą wymagać codziennych kontroli. Wyniki kontroli oraz jej przeprowadzenie warto odnotować w książce placów zabaw lub podobnym dokumencie, przy pomocy którego sprawowany jest nadzór nad obiektem.

Kto przeprowadza rutynową kontrolę wzrokową?

„Kontrola codzienna” nie wymaga specjalistycznego sprzętu lub szczegółowej wiedzy w zakresie norm, dlatego tego typu sprawdzenia może wykonywać administrator placu zabaw lub inna osoba wyznaczona przez zarządcę.

„Rutynowa kontrola wzrokowa” to zgodnie z wcześniejszym wydaniem normy PN-EN 1176-7 „kontrola codzienna”.

Kontrola funkcjonalna

Zakres kontroli funkcjonalnej

Powinna być przeprowadzana w odstępach od 1 miesiąca do 3 miesięcy, w zależności od stopnia użytkowania placu. Jest to bardziej szczegółowy przegląd (niż rutynowa kontrola wzrokowa), podczas którego sprawdzany jest stan i stabilność urządzeń oraz stan fundamentów.

Kto może wykonywać kontrolę funkcjonalną?

Tę kontrolę może również przeprowadzić administrator placu zabaw, po podstawowym przeszkoleniu. Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w tym obszarze, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Kontrola coroczna główna

Na czym polega coroczna kontrola stanu technicznego?

Jest to podstawowy przegląd placu zabaw, który służy przede wszystkim ustaleniu poziomu bezpieczeństwa użytkowanego obiektu. Podczas kontroli weryfikowany jest wpływ warunków atmosferycznych na urządzenia, np. pojawiające się objawy gnicia czy korozji. Inspektorzy sprawdzają również, m.in.: prześwity dolne urządzeń, czy to jaki wpływ na bezpieczeństwo mają dokonane naprawy lub zainstalowane od ostatniej corocznej kontroli urządzenia (lub ich części).

Kto może wykonywać kontrolę coroczną?

Coroczny przegląd placu zabaw powinna przeprowadzać osoba kompetentna, posiadająca wiedzę z zakresu norm. Do przeprowadzania takich inspekcji nie jest konieczne posiadanie uprawnień budowlanych (jak w przypadku 5-letnich), jednak bardzo ważna jest znajomość norm z grupy PN-EN 1176. Jednostki inspekcyjne akredytowane w zakresie wykonywania kontroli corocznych mają potwierdzone kompetencje w tym obszarze przez organ akredytujący.

Zarządca placu zabaw zlecając wykonywanie corocznych kontroli, przyczynia się do spełnienia przepisów Prawa Budowlanego w zakresie dbania o utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym.

Kontrola 5 – letnia

Kontrola wynikająca z przepisów prawa budowlanego

Oprócz inspekcji wymaganych normą PN-EN 1176-7, place zabaw powinny podlegać również przeglądom 5-letnim, które wymagane są zapisami ustawy Prawo Budowlane. Podczas tej kontroli sprawdzany jest stan techniczny urządzeń i fundamentów, otoczenie placu zabaw, przydatność obiektu do użytkowania.

Kompetencje do wykonywania kontroli 5-letnich

Do przeprowadzenia takiej inspekcji konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych, ale także bardzo duża znajomość wymagań norm. Należy więc ostrożnie podejmować decyzję o wyborze zleceniobiorcy i nie kierować się jedynie posiadaniem uprawnień budowlanych przez osobę, która ma wykonywać kontrole. Akredytowane jednostki inspekcyjne, wykonujące kontrole 5-letnie mają potwierdzone kompetencje przez państwowy organ nadający akredytację.

Raportowanie wyników kontroli

Wyniki każdej kontroli powinno się zapisywać i przechowywać do wglądu organów państwowych. Do dokonywania zapisów administratorzy zazwyczaj wykorzystują książkę placu zabaw. Jednak przy niektórych kontrolach (pomontażowej, corocznej głównej oraz 5-letniej) sporządzone musi zostać dodatkowo sprawozdanie.

W sprawozdaniu powinno znaleźć się powołanie na dokumenty według których inspekcja została przeprowadzona (normy, przepisy prawne), wyszczególnione informacje dotyczące weryfikowanych wymagań (np. powierzchni zderzenia, zakleszczenia) oraz przede wszystkim zidentyfikowane nieprawidłowości. Akredytowane jednostki inspekcyjne wydają sprawozdania z inspekcji opatrzone znakiem akredytacji oraz dodatkowo świadectwa inspekcji, w przypadku, gdy kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Instytucje państwowe kontrolują place zabaw

Kto kontroluje place zabaw, siłownie plenerowe oraz parki linowe? W Polsce mamy kilka organów państwowych uprawnionych do wykonywania kontroli (pozaplanowych).

Podstawowymi organami państwowymi, które mogą przeprowadzić tego typu kontrole są:

  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
  • Główny Inspektorat Sanitarny („Sanepid”),
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (kontrola obiektów podlegających pod placówki edukacyjne, np. szkoły, przedszkola),
  • Inspekcja Handlowa.

 

Inspektorzy wyznaczeni z ramienia ww. instytucji lub działających na ich zlecenie, mogą weryfikować zarówno aktualny stan placu zabaw, jak i dokumenty potwierdzające wykonywanie kontroli okresowych, czy inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Konsekwencje zaniedbań i negatywnych kontroli państwowych

Kontrole z ramienia państwowych instytucji mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami. Na zarządcę obiektu może zostać nałożona kara grzywny, lub nawet kara pozbawienia wolności, w przypadku, gdy dopuścił się poważnych zaniedbań.

Systematycznie przeprowadzane przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych i podobnych obiektów, pozwalają na utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym, a co za tym idzie, spełnienie podstawowych wymagań przepisów prawa. Warto więc zlecać wykonywanie kontroli we właściwym czasie, kompetentnym jednostkom inspekcyjnym. Unikniemy dzięki temu niepotrzebnych stresów i potencjalnych strat finansowych.

Jednostka Inspekcyjna INT

Kompetencje INT

INT posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli obiektów małej architektury. Akredytacja na działania inspekcyjne, nadana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), jest potwierdzeniem kompetencji naszego personelu oraz posiadania wymaganego normami wyposażenia pomiarowo-badawczego.

Od kilkunastu lat wykonujemy przeglądy nie tylko placów zabaw, ale także siłowni plenerowych, skateparków, pumptracków, siłowni street workout oraz wielu innych obiektów małej architektury. Nasz personel posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu wymagań normatywnych oraz przepisów prawa.

Więcej na temat kompetencji potrzebnych do wykonywania danego rodzaju kontroli pisaliśmy tutaj.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia dla administratorów i zarządców placów zabaw, ale także szkolenia z zakresu wymagań norm. Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com