Start Baza wiedzy Kontrole Kilka słów o akredytacji

Kilka słów o akredytacji

Co to jest akredytacja

Co właściwie oznacza pojęcie akredytacji i dlaczego tak istotne jest zlecanie usług certyfikacji, inspekcji czy badań akredytowanej jednostce? Kto nadaje jednostce akredytację na dane działania? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Akredytacja – co to?

Akredytacja to uznanie i potwierdzenie kompetencji technicznych danej jednostki (organizacji) do przeprowadzania działań, np. inspekcji, certyfikacji czy badań. Celem nadrzędnym akredytacji jest budowanie zaufania co do wyników płynących z ww. działań. Akredytacja w Unii Europejskiej przyznawana jest przez krajowe jednostki akredytujące.

Akredytacja może być przyznana, m.in. w poniższych obszarach:

 • akredytacja laboratorium badawczego lub wzorcującego;
 • akredytacja laboratorium medycznego;
 • akredytacja jednostki inspekcyjnej;
 • akredytacja jednostki certyfikującej wyroby;
 • akredytacja jednostki certyfikującej systemy zarządzania;
 • akredytacja jednostki certyfikującej osoby.

Kto w Polsce udziela akredytacji?

Jedyną krajową jednostką nadającą akredytację, działającą na mocy prawa, jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA stanowi urząd państwowy upoważniony do przyznawania akredytacji, zainteresowanym instytucjom.

Działanie PCA opiera się na poniższych dokumentach odniesienia:

 • Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2019 poz.544),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r, dotyczące wymagań w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, a także warunków wprowadzania produktów do obrotu,
 • norma PN-EN ISO/IEC 17011, dotycząca wymagań dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność.

Nadzór Polskiego Centrum Akredytacji

PCA nadając akredytację podpisuje kontrakt z daną jednostką, co obliguje ją do spełniania wymagań akredytacyjnych. W ramach podpisanego kontraktu PCA nadzoruje akredytowane jednostki, przeprowadzając coroczne audity. Dzięki tego typu kontroli, klienci akredytowanych jednostek mogą mieć pewność, że świadczone dla nich usługi wykonywane są rzetelnie, a wyniki płynące z tych działań są wiarygodne.

Podczas ocen przedstawiciele PCA weryfikują, m.in. dokumentację systemową jednostek, zapisy dotyczące działań prowadzonych w ramach certyfikacji, badań, czy inspekcji. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna i praktyczna personelu, np. podczas obserwacji w trakcie pracy inspektora. Weryfikowane są również przyrządy pomiarowe i wszelkie wyposażenie badawcze, m.in. pod kątem wymaganych wzorcowań. Wszystko po to, aby mieć pewność co do wyników otrzymywanych przez jednostkę w procesie badań, inspekcji czy certyfikacji.

Aby otrzymać akredytację dana organizacja musi przede wszystkim posiadać system zarządzania oparty na wymaganiach odpowiedniej normy.

W przypadku INT wdrożone mamy następujące systemy:

 • Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW) – PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03,
 • Jednostka Inspekcyjna (JI) – PN-EN ISO/IEC 17020:2012,
 • Laboratorium Badawcze (LB) - PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Dodatkowo każdą jednostkę obowiązują dokumenty akredytacyjne PCA, w których także znajdziemy wiele istotnych wymagań jakie należy spełniać. Wdrożenie i stosowanie się do wymagań norm i innych dokumentów jest m.in. weryfikowane podczas oceny akredytacyjnej jaką przeprowadza PCA przed przyznaniem akredytacji.

Dokumenty akredytacyjne

Certyfikat akredytacji

Podmiot, który uzyskuje akredytację otrzymuje certyfikat akredytacji, który jest ważny przez okres czterech lat. W tym czasie jednostka podlega corocznym ocenom Polskiego Centrum Akredytacji. Na certyfikacie widnieje indywidulany numer jednostki akredytowanej (np. AK 033).

Zakres akredytacji

Zakres akredytacji stanowi załącznik do certyfikatu akredytacji. Opisuje on w szczegółach obszary objęte akredytacją. Zakres w przypadku każdej jednostki może być rozszerzany/ograniczany. Rozszerzenie wiąże się z dodatkowymi ocenami ze strony PCA, podczas których jednostka musi udowodnić swoją wiedzę i kompetencje w danym obszarze.

Znak akredytacji

Wraz z nadaniem akredytacji, jednostka otrzymuje indywidulany znak akredytacji. Znak ten może być stosowany przez jednostkę jedynie na dokumentach przedstawiających akredytowane wyniki, np. na certyfikatach czy sprawozdaniach z badań lub inspekcji. Dokumenty opatrzone takim znakiem dają klientowi pewność, że działania zostały przeprowadzone przez osoby kompetentne, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, a wyniki tych działań są wiarygodne.

Uwaga!

Jeżeli na dokumencie wydanym przez akredytowaną jednostkę, np. na certyfikacie, nie znajduje się znak akredytacji lub słowne powołanie na posiadaną akredytację, oznacza to, że działania te nie znajdują się w zakresie akredytacji tejże jednostki. Często jedynie akredytowane dokumenty są warunkiem przystąpienia do przetargów, umów, itp., warto więc mieć ten fakt na uwadze podczas poszukiwania właściwej firmy do współpracy, np. do wykonania badań wyrobów, czy certyfikacji.

Jeżeli nie mamy pewności co do tego, czy jednostka posiada akredytację w danym obszarze, to należy zweryfikować jej zakres akredytacji.

Akredytacje INT

INT posiada na chwilę obecną trzy akredytacje PCA dla: jednostki certyfikującej wyroby, jednostki inspekcyjnej oraz laboratorium badawczego. Natomiast GCS Quality, będąca siostrzaną spółką INT, posiada akredytację dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania.

Dla INT przyznane zostały poniższe numery akredytacji:

 • Jednostka Certyfikująca Wyroby – AC 171,
 • Jednostka Inspekcyjna – AK 033,
 • Laboratorium Badawcze – AB 1766.

 

GCS Quality dla Jednostki Certyfikującej Systemy posiada numer akredytacji – AC 181.

Nasze certyfikaty akredytacji

Jak sprawdzić czy dana jednostka posiada akredytację?

Wyszukiwarka PCA

Status akredytacji danej jednostki oraz jej zakres akredytacji można zweryfikować na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji. W zakładce „akredytowane podmioty” wyszukać można daną jednostkę po jej nazwie lub numerze akredytacji. Takie sprawdzenie najlepiej wykonywać przed podpisaniem umowy z jednostką w celu osobistej weryfikacji czy jednostka rzeczywiście nadal posiada akredytację (lub czy kiedykolwiek taką posiadała) oraz w jakim zakresie.

Zawieszone/wycofane akredytacje

Polskie Centrum Akredytacj na swojej stronie internetowej zamieszcza również wykaz zawieszonych lub wycofancyh akredytacji. PCA ma prawo do zawieszenia lub cofnięcia akredytacji w przypadku, gdy podmiot nie spełnia obowiązujących wymagań akredytacyjnych, np. nie prowadzi właściwie procesów oceny wyrobów lub nie podtrzymuje kompetencji personelu.

Dokumenty wydawane przez akredytowane podmioty

Jednostki certyfikujące wydają certyfikaty zgodności z normą. W przypadku laboratoriów czy jednostek inspekcyjnych wydawane są sprawozdania z badań/inspekcji. Jednostka inspekcyjna może dodatkowo wystawić świadectwo inspekcji.

Mimo posiadania akredytacji, akredytowany podmiot nie zawsze wydaje dokumenty oznaczone znakiem akredytacji. Może być to spowodowane m.in. tym, iż dana norma nie wchodzi w zakres akredytacji danego podmiotu.

Aby mieć pewność, że dane wyniki są objęte akredytacją należy zwrócić uwagę na:

 • zakres akredytacji, czyli to jakie normy zostały przywołane w dokumencie i czy pokrywają się z właściwym i aktualnym zakresem akredytacji jednostki (tą informację najlepiej zweryfikować na stronie PCA),
 • czy na dokumencie umieszczono indywidualny znak akredytacji lub słowne powołanie się na posiadaną akredytację.

Uznawanie akredytowanych działań zagranicą

Akredytowane usługi są akceptowane w całej Unii Europejskiej i wszystkich krajach, które podpisały obustronne porozumienie o wzajemnym uznawaniu wyników akredytowanej działalności.

Porozumienia, w przypadku PCA, dotyczą:

 • IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement) – dotyczy ono akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, osoby oraz systemy zarządzania, ale także akredytacji weryfikatorów GHG oraz GLOBAL G.A.P.;
 • ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement) – dotyczące przyznawania akredytacji dla laboratoriów badawczych lub wzorcujących, organizatorów badań biegłości oraz akredytacji jednostek inspekcyjnych;
 • EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement) – obejmujące akredytacje: laboratoriów badawczych/wzorcujących; jednostek certyfikujących systemy zarządzania/wyroby/osoby; jednostek inspekcyjnych; weryfikatorów GHG; organizatorów badań biegłości.

Porozumienia ułatwiają przepływ towarów i usług w tych krajach, które je podpisały. Co to oznacza? Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że akredytowane dokumenty wydawane przez INT, np. certyfikaty, będą uznawane również na rynku zagranicznym. Dla producenta posiadającego taki certyfikat oznacza to, że nie musi wykonywać ponownie badań i certyfikacji ze względu na chęć sprzedaży swoich produktów w innym kraju. Nadal jednak musi pamiętać o tym, że dotyczy to krajów podpisanych pod ww. porozumieniami.

Jakie korzyści daje akredytacja?

Korzyści dla klientów INT:

 • Wyniki ocen sygnowane znakiem akredytacji są uznawane również w innych krajach Unii Europejskiej,
 • Akredytacja buduje zaufanie, że przeprowadzone oceny zostały wykonane w sposób rzetelny i zgodny z normami. Dzięki prawidłowo zrealizowanej usłudze nie ma potrzeby jej powtarzać w innej jednostce, co jest oczywistą oszczędnością.
 • Potwierdzone wysokie kompetencje personelu INT. Nasi inspektorzy i personel badawczy posiadają ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, co zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych jednostek inspekcyjnych i certyfikujących.
 • Jednostki akredytowane co do zasady muszą działać bezstronnie. Jednostka Inspekcyjna INT posiada akredytację w typie A, co oznacza najwyższy stopień zachowania bezstronności.
 • Działania akredytowane są nadzorowane przez PCA, więc klient może mieć pewność co do poprawności i możliwości jednostki do ich właściwego wykonania.
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com