Start Baza wiedzy Kontrole Właściwe zarządzanie placem zabaw

Właściwe zarządzanie placem zabaw

Mając pod nadzorem plac zabaw należy mieć z tyłu głowy ciążącą na sobie odpowiedzialność za użytkowników. To na właścicielu placu zabaw spoczywa bowiem obowiązek utrzymania obiektu we właściwej kondycji i zapewnić bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Jeśli odpowiednio nie zadbamy o zarządzanie placem zabaw, możemy narazić się na poważne konsekwencje prawne.

System zarządzania placem zabaw

Odpowiedni projekt, poprawna budowa oraz montaż, a także wykonanie kontroli pomontażowej to pierwsze kroki do stworzenia bezpiecznego placu zabaw. W następnej kolejności zarządcy/ administratorzy/ inwestorzy powinni przejść do stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania placem zabaw. Jest to ważny element każdego obiektu małej architektury. Administratorzy właściwie nadzorujący dany obiekt, mogą mieć pewność, że w razie ewentualnych wypadków dopełnili wszelkich niezbędnych kroków.

System nadzorowania zgodnie z normą PN-EN 1176-7 to:

„[…] system mający na celu ocenę, utrzymanie i, w razie potrzeby, poprawę bezpieczeństwa całego placu zabaw, w tym jego wyposażenia i nawierzchni.”

Zarządca powinien posiadać wdrożony system zarządzania placem zabaw oraz odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie nadzoru nad tym obiektem. INT przeprowadza szkolenia otwarte, przeznaczone dla osób zarządzających takimi obiektami. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Odpowiedzialność prawna za plac zabaw

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 Ustawy - Prawo Budowalne oraz komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego, właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw. Zgodnie z ww. ustawą to na zarządcach spoczywa obowiązek utrzymywania obiektów małej architektury w odpowiednim stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem kontroli, niezbędnych napraw czy remontów.

GINB przypomina, iż:

„[…] zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo Budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowalnego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Książka placu zabaw – narzędzie do zarządzania placem

Książka placu zabaw jest dokumentem, dzięki któremu Zarządcy łatwiej jest sprawować pieczę nad danym obiektem. W takiej książce zamieszczamy informacje ogólne dotyczące placu zabaw, jak np. miejsce, wykaz urządzeń, informacje o przeprowadzonych kontrolach, czy pracach naprawczych i modernizacjach sprzętu. Prowadzenie książki placu zabaw jest częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem, wymaganym przez normę PN-EN 1176-7.

INT w ramach świadczonych usług, zakłada książkę placu zabaw dla obiektów, na których została przeprowadzona inspekcja. W przypadku, gdy plac posiada już książkę, to inspektor, na życzenie zarządcy, dokonuje w niej odpowiedniego wpisu.

Okresowe kontrole placów zabaw

Norma PN-EN 1176-7 określa rodzaje kontroli placów zabaw:

  • Kontrola pomontażowa – wykonywana zaraz po montażu placu zabaw, a przed jego odbiorem;
  • Rutynowa kontrola wzrokowa – czyli kontrola codzienna, polegająca na sprawdzeniu, np. czystości na placu zabaw (powinna być systematycznie wykonywana w częstotliwości ustalonej przez zarządcę);
  • Kontrola funkcjonalna - bardziej szczegółowa kontrola, polegająca na sprawdzeniu zużycia i stabilności urządzeń (powinna być wykonywana przez kompetentny personel, posiadający wiedzę z zakresu wymagań norm);
  • Coroczna kontrola główna – kontrola stanu technicznego, mająca na celu ustalenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa urządzeń, nawierzchni i fundamentów na placu zabaw (powinna być wykonywana przez kompetentny personel, posiadający wiedzę z zakresu wymagań norm placowo-zabawowych oraz norm powiązanych z przeprowadzaniem inspekcji).

 

Dodatkowo, zgodnie z Prawem Budowlanym, raz na pięć lat place zabaw poddaje się kontroli „ polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.”. Inspekcja pięcioletnia przeprowadzana jest przez inspektora posiadającego zarówno dokładną wiedzę z zakresu norm placowo-zabawowych jak i posiadającego uprawnienia budowlane.

Więcej na temat kontroli znajdą Państwo w naszym artykule: Rodzaje kontroli placów zabaw.

Kontrole placów zabaw - oferta INT

INT wykonuje kontrole okresowe (w tym coroczne) i pomontażowe (odbiorcze) obiektów małej architektury. Posiadamy akredytację PCA, która potwierdza nasze kompetencje w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Artykuły powiązane - zarządzanie placem zabaw

Rodzaje kontroli placów zabaw

Kontrole wynikające z wymagań przepisów prawa i norm. Jakie są ich rodzaje, na czym polegają?

Kto może dokonać przeglądu placu zabaw?

Kompetencje osób wykonujących przeglądy placów zabaw i innych obiektów małej architektury.

Przygotowanie placu zabaw do sezonu

O czym nalezy pomyśleć, aby właściwie pzygotować plac zabaw po zimie.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com