Start Baza wiedzy Certyfikacja Placówki edukacyjne a certyfikaty

Placówki edukacyjne a certyfikaty

Prawo polskie nakłada na placówki edukacyjne obowiązek zakupywania wyrobów posiadających certyfikaty (atesty). Co to oznacza w praktyce, jakich certyfikatów wymagać i w jaki sposób można sprawdzić czy certyfikat jest właściwy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Jaka jest podstawa prawna dotycząca certyfikatów dla placówek edukacyjnych?

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz 69 z 2003r. z późn. zm.), w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoła i placówkach. Wprowadza ono zapis w § 9 ust. 3:


„Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty”.

Co to oznacza w praktyce?

Wszelkie materiały dydaktyczne, meble oraz wyposażenie sportowe powinny być kupowane z certyfikatami. Również tablice do pisania, a nawet meble przeznaczone dla nauczycieli, muszą mieć certyfikaty. Dzięki temu spełniamy wymagania Rozporządzenia, przy jednoczesnej korzyści płynącej z użytkowania produktów poddanych restrykcyjnym badaniom, przed wydaniem certyfikatu.

Czy meble do przedszkola muszą mieć atest?

Ustawa „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) podaje:

„System oświaty obejmuje:
1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
[…]”.

Przedszkole więc również zalicza się do placówek oświatowych, a to oznacza, że meble przedszkolne muszą posiadać atesty i certyfikaty. Ta sama sytuacja dotyczy oczywiście zabawek i materiałów dydaktycznych.

A co jeśli producent przedstawia deklarację zgodności?

Zdarza się, że producent/ dystrybutor okazuje Deklarację zgodności, zamiast certyfikatu. Deklaracja zgodności, to dokument, który producent wystawia sam, niekoniecznie sprawdziwszy uprzednio wyrób. Certyfikat natomiast, jest dokumentem, który wystawia niezależna jednostka certyfikująca, weryfikując najpierw produkt na zgodność z normą odniesienia. Zdecydowanie należy więc oczekiwać okazania certyfikatu, albo poszukać innego producenta, który swoje wyroby poddaje certyfikacji.

Jaką mam gwarancję, że certyfikat jest wiarygodny?

Aby mieć pewność, że certyfikat rzeczywiście został wydany po wnikliwej analizie wyrobu, należy zweryfikować przez kogo został wydany. Wiarygodne są akredytowane jednostki certyfikujące wyroby, ponieważ podlegają kontroli państwowej instytucji - Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). PCA sprawdza, czy jednostka wydając certyfikaty przeprowadza wymagane badania wyrobu, analizuje dokumentację techniczną, sprawdza producenta, itp.

Jak sprawdzić, czy certyfikat jest „akredytowany”?

Certyfikaty wydawane w akredytowanych programach mają zamieszczony znak akredytacji (PCA). Na certyfikatach INT znak PCA zamieszczony jest w prawym, górnym rogu certyfikatu. Nasza jednostka certyfikująca posiada własny numer akredytacji: AC 171. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule Kilka słów o akredytacji.

Jakie informacje należy sprawdzić na certyfikacie przy zakupie?

Przede wszystkim trzeba sprawdzić datę ważności certyfikacji. Jeśli certyfikat już stracił ważność, należy poprosić producenta/ dystrybutora o przedstawienie aktualnego dokumentu. Jeśli producent odmawia okazania ważnego certyfikatu, możemy domniemywać, iż nie poddał wyrobu ponownej certyfikacji. W takiej sytuacji lepiej poszukać innego producenta.

Bardzo ważna jest norma, na jaką wyrób został poddany certyfikacji. Przykładowo, kupując krzesełka szkolne należy wymagać okazania certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 1729-1, przeznaczoną dla krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych. Norma ta uwzględnia rozmiary krzesełek i stołów, a także inne kwestie ergonomiczne istotne dla postawy dzieci.

Równie ważna jest kwestia akredytacji. Sprawdzając certyfikat upewnijmy się, iż posiada znak akredytacji. Dzięki temu mamy pewność, że certyfikat jest wiarygodny, a jednostka, która go wydała posiada właściwe kompetencje do wydawania certyfikatów.

A co z certyfikatem na „znak B”?

Wiele lat temu w polskim prawie istniał zapis o „znaku B”, natomiast zapisy te nie są już obowiązujące (przy czym nie chodzi tutaj o „znak budowlany B”). Na obecną chwilę polskie prawo mówi jedynie o akredytacji, jako o potwierdzeniu kompetencji jednostki certyfikującej. Certyfikacja na znak B nie wnosi więc na dzień dzisiejszy żadnego istotnego potwierdzenia.

Czy place zabaw i boiska przyszkolne też powinny mieć certyfikaty?

Jak najbardziej. Jeśli plac zabaw znajduje się na terenie, np. szkoły czy przedszkola, to musi być certyfikowany. Podobnie wyposażenie boisk i hal sportowych. Dla placów zabaw przewidziane są normy z grupy PN-EN 1176, natomiast właściwe normy do sprzętu sportowego warto sprawdzić w naszej zakładce certyfikacja urządzeń sportowych. Zakres norm do tego typu wyrobów jest bardzo szeroki.

O czym jeszcze warto pamiętać kupując wyroby do placówek edukacyjnych?

Należy przede wszystkim wymagać okazania certyfikatu / atestu jeszcze przed zakupem. Zdarza się bowiem, iż sprzedawca oświadcza, że produkt jest certyfikowany, po czym po zakupie z różnych względów nie chce przedstawić certyfikatu. Warto więc „dmuchać na zimne” i pamiętać o tym przy przeglądzie ofert.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com